(  فرامرز اصلانی  )  

 يار كه هستي؟


مي دوني دل اسيره اسيره تا بميره
مي دوني بدون تو دلم آروم نگيره
مي دوني دل تنگ تو نموده آهنگ تو
ولي بيهوده جويم بسي بيهوده پويم
به من بگوبي وفا حالا ياركه هستي
خزان عمرم رسيد نوبها ر كه هستي
مي خوام برم دورد ورا
دلم طاقت نداره
دست غم تو داره
روزامو مي شماره

مي دوني دل اسيره اسيره تا بميره
مي دوني بدون تو دلم آروم نگيره
مي دوني دل تنگ تو نموده آهنگ تو
ولي بيهوده جويم بسي بيهوده پويم
به من بگوبي وفا حالا ياركه هستي
خزان عمرم رسيد نوبها ر كه هستي
مي خوام برم دورد ورا
دلم طاقت نداره
دست غم تو داره
روزامو مي شماره


فرامرزاصلاني

دلريخته(سانازنعیمی)